مردم . . .

گر از آرزدن من هست غرض مردن من

مردم آزار مکش از پی آرزدن من . . .

/ 10 نظر / 15 بازدید
اهـــــــــــورا و تينـــــــــا ?؟

اسفار استران تكاپو با دشت و چشمه گويد بدرود در باغ شعله سينه ي آهو تا خستگان تشنه ببندند چشمان سايه گسترشان را او با چراغ شعله بكاود رؤياي دور منظرشان را با هر نفس كه مي كشد از شوق پرواز مي كند ز دلش نور اي كاش دست رهگذري لنگ اي كاش پاي رهگذري كور

اهـــــــــــورا و تينـــــــــا ?؟

خاكستر آشيان و نفس نور زرينه بيضه هاش در آغوش بر تپه اي به ساحل شبها انديشناك ، داده به ره گوش جويد ز هر نسيم گريزان عطر غبار قافله اي دور تا در خموش تپه بپيچد جوي لطيف هلهله اي دور تا سايه هاي خفته بجنبند با جذبه ي ترانه ي مهتاب تا بوته ها ز ريشه برآيند مسحور رقص شعله ي بي تاب تا كوليان خسته ببندند

اهـــــــــــورا و تينـــــــــا ?؟

با خواب هيچ بوته نياميخت بس غنچه ي جرقه فشاندم در گوش هيچ ساقه نياويخت در پاي من درنگ نياورد هر سايه ، خوفناك و نهان ، رفت بر من اگر گماني چرخيد چونان پرنده ، بال فشان رفت چشمان گرگ گرسنه اي بود بر من اگر فروغي تابيد فرياد برگ سوخته اي بود در من اگر سرودي پيچيد

اهـــــــــــورا و تينـــــــــا ?؟

من مرغ آتشم همه پرواز اينك نشسته ام همه اندوه چشمم فسرد زين ره متروك جانم فسرد زين شب مكروه زين سردخانه قلبم خشكيد زين خواب ياوه بالم فرسود آن دود قصه ها كه سرودم اشكي ز هيچ چشمي نگشود افسانه ي طلاييم افسوس

اهـــــــــــورا و تينـــــــــا ?؟

با درودی دو باره به شما دوست گرامی. آدرس قبلی را اشتباه گذاشته بودم ... آدرس درست و صحيح را در اينجا گذاشتم. بدرود و به اميد ديدار. حافظ كنار عكس تو من باز نيت ميكنم انگار حافظ با من و من با تو صحبت ميكنم وقت قرار ما گذشت و تو نمي دانم چرا دارم به اين بد قوليت ديريست عادت ميكنم چه ارتباط ساده اي بين من و تقدير هست تقدير و ويران

شهاب

سلام خوبی؟ وبلاگ خوبی داری به منم سر بزن بای

تينا و اهورا

___________@_______@@ @ ___________ ____________@@@__@_@@@@ ___________ ____________@@__@@_____@ __________ ___________@@@_@__@_____@ _________ __________@@@@_____@@___@@@@@@ _________@@@@@______@@_@اهورا__@__ ________@@@@@_______@@__تینا___@_ ________@@@@@_______@_______@ _____ ________@@@@@@_____@_______@ ______ _________@@@@@@____@______@ _______ __________@@@@@@@@_______@ ________ __@@@_________@@@@@@@_@@_________ @@@@@@@__________@@ _____هفت_______ _@@@@@@@_________@ ______قدم_______ __@@@@@@_________@ @ __تا_________ ___@@@___@_______@@ __تو___________ ___________@_____@__@ ______به_____ _______@@@@_@___@ ______روز________ _____@@@@@@__@_@@ ____شد___________ ____@@@@@@@___@@ __________________ ____@@@@@______@__________________ ____@@_________@ __________________ _____@_________@ __________________