کوچولوی تو

 

تبریک

این شعرو خیلی دوست می دارم تقدیم به همتون

با آرزوی بهترین لحظات.

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش

اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        سه‌شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٥ - koochooloo