کوچولوی تو

 

چشم هايت

خانه  دلم وقتي كه مي آيي تمامش مال تو...هرچه دارم غير تنهايي تمامش مال تو اشكهاي بي امان و هرچه شيدايي تمامش مال من...خانه ي دل پاك و رويايي تمامش مال تو چشمهايت با هرچه گيرايي تمامش مال من...چشمهايم همچو دريايي تمامش مال تو ...

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        چهارشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٥ - koochooloo